Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimizin Yapısı

Stratejik insan kaynakları yönetimi; iş performansını arttırmak, yenilik ve esnekliği teşvik eden örgütsel kültürler geliştirmek amacıyla insan kaynakları yönetiminin stratejik amaçlarla birleştirilmesidir.

Statik değil, dinamik bir yapıya sahip olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz; iş odaklı değil, işi yönlendiren insan odaklıdır. İnsanı, bir maliyet unsuru olarak değil, önemli bir girdi olarak görür. Geleneksel kalıp ve normlar yerine misyon, vizyon ve değerlere odaklı bir faaliyet yürütür.

Klasik yönetim anlayışlarına karşı olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, Toplam kalite yönetimi eksen alır.

Bilgiye odaklanan bir işleyişe sahip olan ve proaktif davranışları teşvik eden Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, operasyonel faaliyet yerine danışmanlık hizmeti verir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimizin Amaçları şöyle özetlenebilir.

İş gücü aracılığı ile yönetimin örgütsel hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak.

Çalışanların kapasitesinden yararlanmak ve onların potansiyellerini değerlendirmek.

Kurumsal Performansı Arttırmak.

İnsan kaynakları yönetiminin politikaları ile örgüt politikalarını bütünleştirmek ve örgüt kültürünü şekillendirmek.

Kaynakları örgüt gereksinimlerine uyumlu hale getirmek ve performansı iyileştirmek için personel ve istihdam politikaları geliştirmek.

Çalışanların görünmeyen enerji ve yaratıcılıklarını ortay çıkarabilecekleri bir ortam hazırlamak.

Takım çalışması, toplam kalite ve yenilik gibi kavramların ortaya çıkacağı koşulları sağlamak.

Analitik düşünen, iş motivasyonu ve iletişim becerisi yüksek, problem çözme ve karar verme yetenekleri gelişmiş, sonuç odaklı, öğrenme ve araştırmaya açık, güvenilir, üstün iş ahlakına sahip dürüst insanları bulup organizasyona kazandırmak.

Sonuç olarak; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimiz, işletmelerimizin personel seçimi, eğitim ve geliştirilmesi, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik gibi modern yönetim aktiviteleri ile geleneksel personel yönetimi stratejilerinin bütünleştiği bir yönetim anlayışı olarak personel yönetiminin çok gelişmiş bir versiyonu olarak STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ olarak uygulanmaktadır.